TimWeb tipgever voorwaarden

Deze TimWeb tipgever overeenkomst bevat alle voorwaarden en voorschriften tussen ons, Softmakers BV, en u, voor wat betreft uw aanmelding en deelname als een tipgever voor TimWeb. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om links aan te leggen tussen uw website naar onze website www.timweb.eu. Tevens is het mogelijk dat u op andere manieren potentiele afnemers naar de TimWeb dienst verwijst. Uw akkoord van deze overeenkomst waarvoor u een bevestiging heeft gegeven bij uw TimWeb tipgever registratie, bevestigd uw acceptatie van de voorwaarden en voorschriften van deze overeenkomst, en is een geldig juridisch bindende overeenkomst tussen Softmakers BV en u.

1. Toelating tot het TimWeb tipgever programma

Om deel te kunnen nemen aan het TimWeb tipgever programma, moet u via onze website een registratieformulier invullen en naar ons verzenden. Wij zullen uw aanmelding evalueren en u op de hoogte brengen van de acceptatie of afwijzing van uw aanmelding. Wij kunnen uw aanmelding afwijzen als wij vinden dat uw website om wat voor reden dan ook niet geschikt is voor het TimWeb tipgever programma. De redenen kunnen zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot, het bevatten van inhoud die op de een of andere manier onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, radicaal, onethisch of op een andere manier bezwaarlijk is. Dit kan (uitsluitend als voorbeeld) betekenen het bevatten van inhoud die beledigend, haatdragend, bedreigend of discriminerend zijn of dat nu op ras, ethiek, geloof, geslacht, seksuele geaardheid, mentale achterstand of anders is. Als we uw aanmelding afwijzen kunt u altijd op een ander tijdstip nogmaals proberen om u aan te melden, onder voorbehoud dat u uw website heeft aangepast en van alle ongewenste inhoud heeft ontdaan.

Bestaande klanten van Softmakers zijn welkom om deel te nemen aan het TimWeb tipgever programma. De tipgever commissie kan echter in geen geval worden gebruikt om onderhands een korting te verkrijgen op de huurprijs van de TimWeb diensten. Indien het door Softmakers BV aannemelijk gemaakt kan worden dat zowel de tipgever en de betalende klant direct of indirect financiëel voordeel hebben bij hetzelfde TimWeb abonnement heeft Softmakers BV het recht om met onmiddellijke ingang deze overeenkomst te beëindigen. Softmakers heeft in dat geval tevens het recht om de reeds uitbetaalde commissie terug te vorderen danwel te verrekenen met de laatste afrekening.

Personeel en medewerkers van Softmakers BV of daaraan gelieerde ondernemingen komen niet in aanmerking voor het TimWeb tipgever programma.

2. Het plaatsen van links

We stellen u ter beschikking content van verschillende producten eventueel inclusief foto’s en tekst omschrijvingen. Deze links mag u op uw website of in uw nieuwsbrief plaatsen, op voorwaarde dat u zich houdt aan de voorwaarden en voorschriften van deze overeenkomst. Door het plaatsen van de aangeboden content gaat u akkoord dat u deze content enkel en alleen gebruikt voor uw advertenties. Het is strikt verboden deze content te gebruiken voor andere doeleinden dan uw advertentie. We hebben het recht om, eenzijdig, op ieder moment uw site te checken om te controleren of u zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

3. Afhandeling bestellingen

We zullen bestellingen die worden geplaatst door klanten die de links hebben gevolgd van uw website naar de Timweb.eu website afhandelen. We hebben het recht om bestellingen te weigeren die niet voldoen aan bepaalde eisen die wij van tijd tot tijd kunnen stellen. Alle aspecten van het bestelproces en de uitvoer daarvan, inclusief invoer, klantenservice, verzending, annulering, retourneringen en betalingen zullen toebehoren aan onze verantwoordelijkheid. Wij zullen het bedrag van verkopen via uw website bijhouden en zullen informatie hierover aan u kenbaar maken via uw persoonlijke TimWeb tipgever pagina. U krijgt daarvoor uw eigen wachtwoord, en u kunt zo uw eigen verkopen en commissies zo vaak als u wilt gaan volgen. U moet ervoor zorgen dat de links tussen uw website en onze website juist zijn geplaatst, zodat alle informatieverkeer juist verloopt. Hiervoor krijgt u een unieke trackingslink welke in uw TimWeb tipgever account op https://www.timweb.eu/tipgever te vinden is.

4. Commissies

Wij betalen een commissie van 10% van de huurprijs exclusief BTW voor iedere gebruiker die via uw link een abonnement afneemt op onze website, mits wij de volledige betaling van de klant hebben ontvangen. Om een abonnement in aanmerking te laten komen voor een commissie moet de klant de link volgen vanaf uw website naar onze website, het abonnement afsluiten door gebruik te maken van ons online bestelsysteem, de levering van de dienst op de afleverbestemming aanvaarden en ons de volledige prijs betalen. Er wordt echter geen commissie betaald voor diensten die niet betaald zijn, die niet afgeleverd kunnen worden of waarvoor door de klant geld terug wordt gevorderd. De commissie wordt beschikbaar gesteld onmiddelijk nadat de klant het product heeft betaald en de dienst door ons geleverd is. Het totaalbedrag van de commissie wordt telkens aan het einde van de kalendermaand aan de door u opgegeven rekening overgemaakt, rekeninghoudend met het vastgelegde minimum uitbetalingsbedrag. Als een huurbedrag dat een commissie genereerde achteraf terug wordt gevorderd door de klant, zullen we het overeenkomstige bedrag aftrekken van uw volgende uitbetaling. Softmakers BV heeft tevens het recht om alle commissies te herzien ingeval van mogelijke fraude, ingeval van het gebruik van software welk echte en fictieve e-mail adressen voor nieuwsbrieven of andere inschrijvingen genereert. Alle incidenten van fraude betekenen een overtreding van deze overeenkomst en Softmakers BV heeft dan het recht om met onmiddellijke ingang deze overeenkomst te beëindigen.

5. Voorschriften en prijs

Klanten die doormiddel van het TimWeb tipgever programma diensten afnemen zijn klanten van Softmakers BV. Alle Softmakers BV regels, voorschriften en gangbare procedures voor wat betreft klantenbestellingen, klantenservice en verkopen gelden voor deze klanten. Wij kunnen onze voorschriften en gangbare procedures op ieder moment wijzigen. Wij bepalen bijvoorbeeld de uiteindelijke prijs die gerekend kan worden voor de diensten die met het TimWeb tipgever programma verkocht kunnen worden. Deze zijn altijd in overeenstemming met onze eigen prijsvoorschriften en de beschikbaarheid van de betreffende dienst. We zullen ons inspannen om accurate informatie te leveren, maar wij kunnen niet garanderen dat de prijs van een bepaalde dienst hetzelfde blijft.

6. Niet exclusief Gelimiteerde licentie en Gebruik van Tim, TimWeb en Softmakers logos en Handelsnaam

Wij geven u niet overdraagbare, niet exclusieve en intrekbare toegang tot onze website doormiddel van links die
1. uitsluitend worden aangelegd onder de voorwaarde van deze overeenkomst en
2. uitsluitend in combinatie met deze links, toestemming om onze logo’s, handelsnaam en handelsmerk als wel onze service en vergelijkbare identificatie materialen (collectief genoemd Licentie materials) te gebruiken en
3. uitsluitend met het doel om potentiele klanten naar onze diensten op uw website of in uw nieuwsbrief etc. te verwijzen.
Het is u niet toegestaan om op wat voor manier dan ook toevoegingen, modificaties of veranderingen aan het licentiemateriaal aan te brengen, tenzij daarvoor specifiek toestemming aan u is verleend door Softmakers BV. U mag het licentiemateriaal alleen gebruiken in de periode dat u, in goede overeenstemming, lid bent van het TimWeb tipgever programma. U mag het licentiemateriaal niet gebruiken voor andere doeleinde dan het verwijzen naar onze diensten. Het is u niet toegestaan om het licentiemateriaal op een manier te gebruiken die vernederend is of waarmee Softmakers BV of iemand anders op een andere manier negatief in beeld komt. Wij kunnen uw licentie doormiddel van een geschreven bericht op ieder moment intrekken. U bevestigd dat u, afgezien van licenties die nadrukkelijk in deze overeenkomst wordt gegeven, u geen aanspraak heeft op en geen aanspraak kunt maken op belangen of de titels van de links of op het licentiemateriaal afgaande op deze overeenkomst of door de naleving van rechten op links of licentie materiaal dat u is toegewezen onder deze overeenkomst. Deze licentie eindigt op de datum van expiratie van deze overeenkomst of door acute beëindiging van deze overeenkomst.

7. Niet exclusief Gelimiteerde Licentie en gebruik van de logos en handelsnaam en merken van de tipgever.

U geeft ons een niet-exclusieve licentie om uw namen, titels en logo’s, handelsmerken (collectief genaamd “Tipgever Materialen”) te gebruiken bij het adverteren, promoten en publiceren in samenhang met deze overeenkomst. U verklaart dat u het recht en de bevoegdheid heeft om ons deze licentie te geven en dat deze toestemming niet in conflict is met een andere overeenkomst of een ander instrument waar u aan gebonden bent, of dat het inbreuk maakt op enig handelsmerk, handelsnaam, copyright, of andere eigendomsrechten van andere personen of instellingen. Deze licentie eindigt op de datum van expiratie van de overeenkomst of door voortijdige beëindiging.

8. Verantwoordelijkheid t.a.v. uw website en andere publicaties of verwijzingsdragers.

U bent verantwoordelijk voor de zekerheid dat materialen die op uw Website, in uw andere publicaties of verwijzingsdragers worden geplaatst geen schendig of inbreuk maken op de rechten van welke derde partij dan ook. Voorbeelden daarvan zijn: copyrights, handelsmerken, spam, privacy of andere persoonlijke eigendomsrechten; en voor het erop toe zien dat materialen die op uw website worden geplaatst niet illegaal zijn. U gaat ermee akkoord dat uw Website, op geen enkele manier, de uitstraling en weergave zal proberen te kopiëren of imiteren. Ook geeft u aan dat u nooit de indruk zal wekken dat uw website onze website is of deel uitmaakt van onze website. U gaat er ook mee akkoord dat u website geen inhoud van onze website zal bevatten of materialen die eigendom zijn van Softmakers BV, afgezien van
1. onze eerdere toestemming, of
2. materialen die door u zijn verkregen via de TimWeb tipgever account pagina onder voorbehoud van de voorschriften en instructie die hiervoor of hieromtrent gelden.
U verklaart verder dat uw domeinnaam niet de woorden “TimWeb.eu”, “” of iedere variatie daarvan zal bevatten. Verder vrijwaard u ons en stelt u ons schadeloos voor alle claims, schade en onkosten (inclusief en zonder limiet, advocaatkosten of kosten voor experts) die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling, operationeel houden, het onderhoud of de inhoud van uw eigen website. Vanaf het moment dat deze overeenkomst eindigt zult u met onmiddellijke ingang stoppen met het gebruik van en starten met de verwijdering van alle links en licentiematerialen of andere namen, merken, symbolen, copyrights, logos, andere karakters, ontwerpen, figuren, tekeningen, foto’s, ideeën of andere eigendommen die aan u geleverd zijn onder deze overeenkomst en in combinatie met het TimWeb tipgever programma.

9. Marketing.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van alle banners, links en logos niet via het internet wordt uitgezonden als ongewenste email (SPAM) naar een derde partij. Een partner mag via e-mail uitzenden naar zijn eigen mailinglijst zolang als dit geen schade, klachten of verwarring veroorzaakt omtrent TimWeb.eu. In het geval van een Spam-klacht zal de TimWeb tipgever onmiddellijk door middel van een e-mail bericht van Softmakers BV stoppen met het uitzenden van berichten die enige of alle banners, links en logo’s bevatten die gerelateerd zijn aan TimWeb. De TimWeb tipgever zal alle banners, links en logo’s de gerelateerd zijn aan TimWeb.eu verwijderen. De TimWeb tipgever zal als gevolg van zijn acties uitgesloten worden van verdere deelname. Tevens is de TimWeb tipgever aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van deze actie.

10. Duur.

De duur van deze overeenkomst begint op het moment dat uw TimWeb tipgever registratie is geaccepteerd en eindigt op het moment dat een van de parijen deze beëindigd. Beide partijen kunnen deze overeenkomst, met of zonder opgave van reden, op ieder moment beëindigen door de andere partij een geschreven bericht van beëindiging te sturen. Als deze overeenkomst om een bepaalde reden wordt beëindigd, komt u alleen in aanmerking voor de commissies op verkopen die tijdens de duur van de overeenkomst zijn verdiend. En de commissies die tot aan de datum van beëindiging zijn verdiend worden alleen uitbetaald als de daaraan gerelateerde bestellingen niet worden geannuleerd of worden teruggezonden. We houden ons het recht voor om uw eindbetaling voor een redelijke tijd in te houden om er zeker van te zijn dat aan ons het correcte bedrag is betaald. Vanaf het moment dat deze overeenkomst wordt beëindigd, zult u met onmiddellijke ingang stoppen met het gebruik van en starten met de verwijdering van alle links en licentie materialen of andere namen, merken, symbolen, copyrights, logos, andere karakters, ontwerpen, figuren, tekeningen, foto’s, ideeën of andere eigendommen die aan u geleverd zijn onder deze overeenkomst en in combinatie met het TimWeb tipgever programma.

11. Aanpassingen.

We kunnen op ieder moment dat wij dat willen aanpassingen aanbrengen in de voorschriften en condities die deze overeenkomst bevat. Het plaatsen van een bericht over de verandering van deze overeenkomst op onze website wordt beschouwd als voldoende bericht. Aanpassingen kunnen inhouden, maar zijn niet begrensd tot, verandering t.a.v. de commissiebedragen, commissieschema’s, uitbetaalprocedures en TimWeb tipgever regels. Als een van deze regels onaanvaardbaar is voor u, zult u moeten besluiten om deze overeenkomst te beëindigen. Als u na een bericht van verandering of een nieuwe overeenkomst deel blijft nemen aan het TimWeb tipgever programma, zal dat een bindende acceptatie betekenen van de verandering.

12. Beperkingen en Aansprakelijkheid.

We zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte, speciale of terugkerende schade, of verlies van omzet, winst of data voortvloeien uit het aangaan van deze overeenkomst of het TimWeb tipgever programma. Veder zal de aansprakelijkheid voor wat betreft deze overeenkomst en het TimWeb tipgever programma niet boven het totaal aan u betaalde of uit te betalen bedrag komen.

13. Relatie tussen de partijen.

U en Softmakers BV zijn onafhankelijke ondernemers of particulieren. Niets in deze Overeenkomst zorgt ervoor dat er een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiging of werknemersrelatie is tussen de partijen. U hebt geen bevoegdheid om namens ons bestellingen te accepteren of vertegenwoordiging te voeren. Dit geld voor uw website maar ook voor andere manieren die redelijkerwijs in tegenstelling zijn met alles dat in dit onderdeel staat.

14. Uitsluitingen.

We geven geen garanties voor wat betreft het TimWeb tipgever programma of de diensten die verhuurd worden middels het TimWeb tipgever programma. Tevens garanderen wij niet dat de werking van onze website storingsvrij of zonder fouten is, en zullen dus niet aansprakelijk zijn voor de consequenties van voorkomende stroringen en fouten.